Tất cả
Xd 710k sm, đệ xd ss...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 4 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Nm 120k sm, đệ td ss...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 7 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Nm 470k sm, đệ nm ss...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 3 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Ss khá ổn...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Nm hs6 up đt max ngon ...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Xd 1tr1 sm, đệ td 220k sm ...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
25,000đ
Xd 340k sm, đệ nm ss...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Xd 120k sm, đệ td ss...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Xd 130k sm, đệ nm ss...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
25,000đ
Xd 150tr sm, đệ td ss...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
25,000đ
Nm 120k sm, đệ td ss...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Xd 160k sm, đệ nm ss...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Xd 100k sm, đệ td ss...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Xd 210k sm, đệ td ss...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
25,000đ
Nm 180k sm, đệ xd ss...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 5 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Ss có đt...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 4 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Nm ss 400k sm có đt , Giáp 104...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 5 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
15,000đ
Td ss có đt...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000đ
Ss nv đùi gà có đt csd...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 4 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Nm 100k sm, đệ xd ss...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như :

Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục : (click) Dịch Vụ Ngọc Rồng